سوزن گان M2

25,000 تومان

Intro

سوزن های مگنوم تقریبا برای همه کارهای سایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که سوزن مگنوم رنگ زیادی را وارد پوست می کند برای رنگ آمیزی نواحی بزرگ ایده آل هستند. بخاطر امکان تزریق رنگ بیشتر ، شما نیازمند گذر کمتری روی نواحی تاتو هستنید که بمعنی صدمه کمتر به پوست حین چندین بار عبور است. در پایین سه نوع از سوزن های مگنوم را توزیح می دهیم:

سوزن مگنوم M1
سوزن های مگنوم M1 همانند سوزن های فلت در یک سطح صاف لحیم کاری شده اند اما بصورت متناوب. یک سوزن در بالا لحیم و دوتا در پایین و همین طور تا آخر.

سوزن مگنوم M2
این سوزن ها دارای دو ردیف سوزن در هر دو طرف میله می باشند اما سوزن ها بهم نزدیکترند.

سوزن مگنوم RM
مگنوم های گرد (یا خمیده) نسل جدیدی از سوزن های مگنوم هستند. این سوزن ها طوری قرار گرفته اند که نوک قوس سوزن ها در مرکز است. این لبه گرد تضمین کننده تماس بهتر با پوست ، ایجاد خطی یکنواخت، انتشار رنگ بهتر و صدمه کمتر به پوست است. سوزن های مگنوم گرد با RM بهمراه تعداد سوزن ها علامت گذاری می شوند. 5RM بمعنی سوزن مگنوم گرد با 5 سوزن است.

تعداد

سوزن های مگنوم تقریبا برای همه کارهای سایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که سوزن مگنوم رنگ زیادی را وارد پوست می کند برای رنگ آمیزی نواحی بزرگ ایده آل هستند. بخاطر امکان تزریق رنگ بیشتر ، شما نیازمند گذر کمتری روی نواحی تاتو هستنید که بمعنی صدمه کمتر به پوست حین چندین بار عبور است. در پایین سه نوع از سوزن های مگنوم را توزیح می دهیم:

سوزن مگنوم M1
سوزن های مگنوم M1 همانند سوزن های فلت در یک سطح صاف لحیم کاری شده اند اما بصورت متناوب. یک سوزن در بالا لحیم و دوتا در پایین و همین طور تا آخر.

سوزن مگنوم M2
این سوزن ها دارای دو ردیف سوزن در هر دو طرف میله می باشند اما سوزن ها بهم نزدیکترند.

سوزن مگنوم RM
مگنوم های گرد (یا خمیده) نسل جدیدی از سوزن های مگنوم هستند. این سوزن ها طوری قرار گرفته اند که نوک قوس سوزن ها در مرکز است. این لبه گرد تضمین کننده تماس بهتر با پوست ، ایجاد خطی یکنواخت، انتشار رنگ بهتر و صدمه کمتر به پوست است. سوزن های مگنوم گرد با RM بهمراه تعداد سوزن ها علامت گذاری می شوند. 5RM بمعنی سوزن مگنوم گرد با 5 سوزن است.

سوزن گان M2

سوزن گان M2