کاغذ استنسیل

15,000 تومان

Intro

استنسیل یا کاربن تاتو را برای طرح روی بدن استفاده می کنند.

استنسیل شامل 4 برگه است (کاربن + محافظ کاربن + 2 برگه ی پشت و روی کاربن) که با استفاده از آن می توان سخت ترین طرح ها را روی بدن برای تاتو کشید.

ابتدا طرح را روی کاربن گذاشته و روی آن را یکبار کشیده و کاربن طرح را پشت کاغذ می اندازید. حال با استفاده از مایع detol یا مام روی قسمت مورد نظر بدن ، طرح پشت کاربن را روی بدن بیاندازید و بعد شروع به تاتو کنید. با این محصول می توانید مشکل ترین و پیچیده ترین طرح ها را براحتی روی بدن تاتو کنید.

تعداد

استنسیل یا کاربن تاتو را برای طرح روی بدن استفاده می کنند.

استنسیل استنسیل استنسیل 2

استنسیل شامل 4 برگه است (کاربن + محافظ کاربن + 2 برگه ی پشت و روی کاربن) که با استفاده از آن می توان سخت ترین طرح ها را روی بدن برای تاتو کشید.

ابتدا طرح را روی کابن گذاشته و روی آن را یکبار کشیده و کاربن طرح را پشت کاغذ می اندازید. حال با استفاده از مایع detol یا مام روی قسمت مورد نظر بدن ، طرح پشت کاربن را روی بدن بیاندازید و بعد شروع به تاتو کنید. با این محصول می توانید مشکل ترین و پیچیده ترین طرح ها را براحتی روی بدن تاتو کنید.

کاغذ استنسیل

کاغذ استنسیل