اورینگ دستگاه تاتو

300 تومان

Intro

مقاومت بالا ، بدون تغییر شکل در دمای زیاد
مورد استفاده در همه انواع دستگاه های گان
به نحو موثری باعث ثبات دستگاه حین تاتو می شود
مانع حرکت سوزن حین تاتو می شود
فاقد مواد سمی
بهترین کیفیت و انعطاف پذیری زیاد

تعداد

وظیفه اورینگ ها چیست؟
اورینگ ها در ضخامت ها و قطرهای مختلفی در بازار وجود دارند. طبق شکل زیر 2 روش برای قرار دادن اورینگ وجود دارد: این اورینگ در زیر فنرجلو و روی پیچ نگهدارنده میله آرماتور یا زیر فنر جلو و زیر پشت میله آرماتور قرار می گیرد.

با عقب کشیدن فنر جلو باعث افزایش کشش فنر می شود. اورینگ ضخیم تر باعث بیشتر شدن کشش و کاهش انعطاف پذیری می شود. همچنین اورینگ لرزش و صدای دستگاه را به حداقل می رساند. اورینگ ها در زیر فنر شوک ناشی از برخورد فنر جلو با پیچ اتصال را جذب و باعث نرم کار کردن دستگاه می شوند. میزان سختی زیاد لاستیک اورینگ باعث عدم جذب مناسب اثرلرزش فنر جلو می شود.

اورینگ دستگاه تاتو

اورینگ دستگاه تاتو