سوزن گان F

25,000 تومان

Intro

سوزن های فلت در یک خط راست لحیم کاری شده اند. این سوزن ها بخاطر شکل شان و تزریق رنگ بیشتر در پوست متداول ترین سوزن های بازار می باشند. این بدان معناست که فقط با یک ضربه خطوط تیره تر و واضح تر ایجاد می کنند. سوزن های فلت بزرگ تر می توانند برای پر کردن با رنگ و تزریق سریع تر تنها با یک بار زدن بکار می روند.

سوزن های فلت با نشان های FL (Flat Liner) یا FS (Flat Shader) علامت گذاری شده اند. این سوزن ها همانند سوزن های گرد دارای شماره تعداد سر سوزن (مانند 7FL یا 5FS ) می باشند.

این سوزن ها همانند سوزن های گرد دارای سرپلاک و تیوب خودشان هستند.

تعداد

سوزن های فلت در یک خط راست لحیم کاری شده اند. این سوزن ها بخاطر شکل شان و تزریق رنگ بیشتر در پوست متداول ترین سوزن های بازار می باشند. این بدان معناست که فقط با یک ضربه خطوط تیره تر و واضح تر ایجاد می کنند. سوزن های فلت بزرگ تر می توانند برای پر کردن با رنگ و تزریق سریع تر تنها با یک بار زدن بکار می روند.

سوزن های فلت با نشان های FL (Flat Liner) یا FS (Flat Shader) علامت گذاری شده اند. این سوزن ها همانند سوزن های گرد دارای شماره تعداد سر سوزن (مانند 7FL یا 5FS ) می باشند.

این سوزن ها همانند سوزن های گرد دارای سرپلاک و تیوب خودشان هستند.

سوزن گان F

سوزن گان F