دستگاه روتاری پن ABEL

Intro

مورد استفاده برای سایه و خط

سرعت یکنواخت

دارای کابل RCA

مناسب برای همه اعمال آرایش دائم

صدا و لرزش کم

ظاهری ارگونومیک

مورد استفاده برای سایه و خط

سرعت یکنواخت

دارای کابل RCA

مناسب برای همه اعمال آرایش دائم

صدا و لرزش کم

ظاهری ارگونومیک

دستگاه روتاری پن ABEL

دستگاه روتاری پن ABEL